contact DSP Dambovita

Acte privind autorizarea sanitara si asistenta de specialitate

Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere

Procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2 şi care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerţului.

(1)Documentele necesare pentru solicitarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere sunt:

a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 ( model)
b) declaraţia pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unităţii/administrator şi/sau titularul activităţii, după caz. (model)

Documentaţiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Autoritatea competentă eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în termen de 30 de zile personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale.

Dacă se constată neconformităţi, în funcţie de gravitatea acestora şi, implicit, riscul pentru starea de sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile şi se comunică acest lucru solicitantului.

După expirarea termenului acordat pentru conformare se efectuează recontrolul şi orice neconformitate se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

(2) Pentru autorizarea sanitară a unităţilor publice aflate în proiecte de reabilitare, care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2, solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă următoarele documente:

a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; ( model )
b) declaraţia pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unităţii/administrator şi/sau titularul activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a) sau 4 b), după caz;
c) programul activităţilor în derulare pentru conformarea la reglementările legale în vigoare specifice domeniului, cu termene de îndeplinire şi responsabilităţi, semnat de managerul unităţii/administrator şi/sau titularul activităţii;
d) dovada existenţei surselor de finanţare pentru activităţile cuprinse în programul de conformare;
e) după caz, solicitare de asistenţă de specialitate de sănătate publică, pentru a stabili programul de măsuri în vederea conformării la prevederile legale.

Documentaţiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Personalul de specialitate desemnat analizează documentaţia şi, după caz, efectuează evaluarea obiectivului pentru stabilirea programului de măsuri în vederea conformării şi propune conducerii autorităţii competente eliberarea autorizaţiei sau a notificării privind respingerea acesteia.

Modelul notificării de respingere a autorizaţiei sanitare este prevăzut în anexa nr. 6.

Termenul pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere este de maximum 20 de zile lucrătoare

Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare

Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităţilor/obiectivelor, la solicitarea titularilor activităţilor, indiferent de forma de organizare juridică.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi, indiferent de forma de organizare a solicitantului:

a)tratarea şi distribuţia apei potabile;
b)producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
c)fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;
d)amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;
e)activităţi de asistenţă medicală spitalicească;
f)activităţi de asistenţă medicală generală;
g)activităţi de asistenţă medicală specializată;
h)activităţi de asistenţă stomatologică;
i)activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
j)activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
k)activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
l)alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.
m)activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală.

Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru activităţile menţionate la lit. a)-e) se vizează anual.

Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru obiectivele care desfăşoară activităţile menţionate la lit. f)-k) emisă pe baza declaraţiei pe propria răspundere înainte de apariţia Ordinului ministrului sănătăţii nr. 251/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei îşi menţine valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia.

Pentru activităţile care se vizează anual, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare, titularul va solicita vizarea acesteia.

(3) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, solicitantul depune la autoritatea competentă următoarea documentaţie:

a) cerere semnată de titularul activităţii/administrator; ( model )
b) dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
d) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
e) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

Dacă documentaţia nu este completă şi corect întocmită din punctul de vedere al informaţiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării se comunică acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refăcute.

Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării.

Rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare. Conţinutul-cadru al referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 7.

În urma verificării conformării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, autoritatea competentă va emite autorizaţia sanitară de funcţionare.
În cazul constatării de neconformităţi, pentru obiectivele aflate în funcţiune, în urma evaluării riscului pentru sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile, care este notificat solicitantului. Pentru obiectivele nou-înfiinţate care nu desfăşoară încă activităţi, termenul de remediere este stabilit de comun acord cu titularul activităţii.

Dacă la reevaluarea obiectivului se constată că nu au fost remediate neconformităţile semnalate, se respinge autorizarea sanitară.
Procedura de autorizare sanitară se poate relua după remedierea neconformităţilor.


(4) În cazul unităţilor sanitare publice cu paturi se poate elibera autorizaţie sanitară de funcţionare cu program de conformare în următoarele situaţii:

a) funcţionarea nu implică riscuri majore pentru mediu şi comunitate;
b) neconformităţile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei sanitare de funcţionare cu program de conformare, solicitantul depune un proiect de program de conformare cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea costurilor şi surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului de conformare.

Autoritatea competentă analizează proiectul, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia.

La elaborarea programului de conformare se iau în considerare următoarele:

a) constatările autorităţii competente cu ocazia evaluării efectuate;
b) concluziile privind riscul pentru starea de sănătate a populaţiei rezultat din funcţionarea obiectivului;
c) rezultatele monitorizărilor anterioare.

Autoritatea competentă acceptă programul de conformare numai dacă solicitantul:

a) dovedeşte că modificările pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic;
b) îşi asumă responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor de risc cunoscuţi şi identificaţi în perioada derulării lucrărilor în vederea conformării şi aplicarea acţiunilor corective în vederea limitării efectelor acestora, după caz;
c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.

Durata programului de conformare nu poate depăşi 6 luni.
Pentru unităţile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activităţi complexe şi investiţii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2016 şi un program operaţional pentru anul în curs.

Pentru a evita neconformităţile cu normele de igienă şi sănătate publică care duc implicit la elaborarea de planuri de conformare, înainte de autorizarea sanitară, unităţile sanitare cu paturi vor solicita direcţiei de sănătate publică asistenţă de specialitate de sănătate publică, conform prevederilor art. 18, care va certifica conformarea cu normele mai sus menţionate.

Autorizaţia sanitară cu program de conformare are caracter temporar, urmând ca la expirarea termenului, în condiţiile realizării integrale a măsurilor programului de conformare, să se elibereze autorizaţia sanitară de funcţionare definitivă.
Termenele de conformare pentru neconformităţile constatate, care sunt condiţii pentru autorizarea sanitară a funcţionării unităţii, se acordă corelat cu angajamentele obiective, documentate.

După data prevăzută la alin. (7), pentru unităţile sanitare care nu se conformează normelor de igienă şi sănătate publică, autorizaţia sanitară de funcţionare se anulează şi unităţile sanitare nu mai pot funcţiona.

Pentru unităţile sanitare cu paturi care îşi desfăşoară activitatea în mai multe locaţii se eliberează o singură autorizaţie sanitară de funcţionare.
Pentru fiecare locaţie se va întocmi câte o anexă la autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii sanitare, care va cuprinde următoarele date: denumirea unităţii sanitare, secţia/secţiile, adresa, structura funcţională, după caz, activităţile administrative, numărul de angajaţi.

În cazul în care autorizarea sanitară se face cu program de conformare, pentru fiecare unitate sanitară se va elabora un singur program de conformare.
Autorizatia sanitara de functionare a unitatilor sanitare cu paturi este valabila un an. Cu 30 zile inaite de expirarea valabilitatii autorizatiei , titularul va solicita vizarea acesteia.

Termenul de soluţionare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentaţiei.
Pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare, personalul de specialitate desemnat aplică reglementările legale în vigoare referitoare la contravenţiile privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.

 

Certificarea conformităţii şi asistenţa de specialitate de sănătate publică

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:

a) cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii; (model)
b) memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;
c) dovada achitării tarifului de certificare.

Documentaţia se depune la autoritatea competentă, fiind soluţionată de personalul de specialitate desemnat.

Pentru soluţionarea cererii de certificare a conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentaţia depusă şi s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.

Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare.Notificarea este valabila atit timp cat nu se modifica datele din memoriul tehnic.

Dacă sunt constatate neconformităţi, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.

(5) Documentaţia necesară pentru asistenţa de specialitate de sănătate publică se compune din:

a) cerere si documente aferente specifice domeniului activitatii; (model)
b) schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz;
c) proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;
d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz;
e) dovada achitării tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică.
f) certificat de urbanism
g) dovada detinerii legale a spatiului .
h) documente de inregistrare privind forma de organizare , dupa caz.

Cererile de asistenţă de specialitate de sănătate publică se soluţionează de către personalul de specialitate desemnat.

Personalul de specialitate analizează şi evaluează conformarea proiectului la normele de igienă şi sănătate publică şi/sau la alte reglementări legale, efectuează evaluarea obiectivului, după caz, şi eliberează notificarea privind respectarea legalităţii, inclusiv propuneri de modificare şi recomandări pentru asigurarea conformităţii.

Soluţionarea cererilor de certificare a conformităţii şi asistenţă de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile lucratoare de la înregistrarea acestora.


Notificarea va fi semnată de conducerea autorităţii competente.

LISTA cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

Nr.
crt.

Denumirea procedurilor de reglementare sanitară

Tariful
(lei)

1.

Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare

300

2.

Certificarea conformităţii

200

3.

Asistenţă de specialitate de sănătate publică

200

4.

Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă

50

5.

Acordare viză anuală

200

NOTĂ: Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea
obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare, precum şi cele încasate
pentru viza anuală se constituie în venit la bugetul de stat de către autoritatea competentă.
Sumele încasate din activitatea de certificare a conformităţii şi asistenţa de sănătate publică rămân la
nivelul autorităţilor competente, constituind venituri proprii ale acestora.
Se achită la casierie sau cu OP în contul D.S.P. Dâmbovița – RO07TREZ27120E365000XXXX la
Trezoreria Târgoviște.
Pentru autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere nu se percep tarife.
Baza legală:
-Ordinul nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru
proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară
activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei cu modificările și completările ulterioare:
-Ordinul M.S. nr. 1955/1995 – pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,
educarea și instruirea copiilor și tinerilor;
-Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
-Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;
-HG nr. 741/2016 - aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea,
incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile
umane..
-Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
protecție sanitară și hidrogeologică

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare, precum şi cele încasate pentru viza anuală se constituie în venit la bugetul de stat de către autoritatea competentă.

Sumele încasate din activitatea de certificare a conformităţii şi asistenţa de sănătate publică rămân la nivelul autorităţilor competente, constituind venituri proprii ale acestora.

Se achită la casierie sau cu OP în contul D.S.P. Dâmbovița – RO07TREZ27120E365000XXXX la Trezoreria Târgoviște.

Pentru autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere nu se percep tarife.

Baza legală:

  • Ordinul nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu modificările și completările ulterioare:
  • Ordinul M.S. nr. 1955/1995 – pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;
  • Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
  • Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;
  • HG nr. 741/2016 - aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane..
  • Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică